حسابدار کیست وهدف از اصول حسابداری شامل چه مواردی می باشد؟

دراین مقاله با حسابدار و وظایف ان و اموزش اولیه مفاهیم حسابداری و گزارشات شما را اشنا خواهیم کرد

بخش اول

حسابداری چیست؟حسابداری دراصل به معنای جمع اوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل ان وثبت دردفتروارائه گزارشات می باشد.

هدف از حسابداری چیست؟حسابدار پس از انجام کارهای حسابداری ان ها راتنظیم ونسبت به ارائه ان اقدام می کند هدف از حسابداری دراصل به معنای ارائه گزارش می باشد.

گزارشات در حسابداری در کرج دراصل به دوصورت است : گزارشات برون سازمانی ودرون سازمانی .گزارشات برون سازمانی :به گزارشاتی گفته می شودکه بانکهاوموسسات مالی واعتباری ویا سازمان های دولتی افراد دربیرون سازمان ویا اداره ارائه می شود.مثل :مالیات حقوق ولیست بیمه گزارشات درون سازمانی:به گزارشاتی گفته می شودکه حسابدار یا شرکت حسابداری در کرج به مدیران شرکت وافراددرداخل شرکت ارائه می نماید .مثل صورت حساب طرف حساب ها .درواقع می توان گفت درحسابداری یک معادله اساسی وجود داردکه طبق ان تمامی سرفصلهای حسابداری ارائه خواهدشد.این معادله به صورت زیر می باشد:  سرمایه +بدهی=دارائی حالا دراین بخش این معادله را برای شما توضیح خواهیم داد: بدهی ان شرکت بعلاوه اورده های موسسین برابر با دارایی هر شرکتی می باشدبه طورمثال یک شرکت به ارزش 5000000000ریال ووجه نقدبه ارزش 1000000000ریال تاسیس خواهدشدوام پرداختی ان شرکت هم 2000000000ریال است پس دراین صورت می توان گفت که مبلغ دارای این شرکت حاصل جمع ارزش دارائی ها است که معادل برابر با 6000000000ریال می باشد که از کل این مبلغ 2000000000ریال بدهی این شرکت است و مبلغ 4000000000ریال هم اورده های شرکا حساب می شود. بخش دوم  حساب ها در حسابداری هم به صورت زیر تعریف می شوند: الف)گروه دارائیها       ب)گروه بدهی ها         ج)گروه حقوق صاحبان سهام        
د)گروه درامد    ه)گروه هزینه  الف)گروه دارائیها:این گروه دارائیها خود به سه قسمت دیگر هم تقسیم می شود که از جمله دارائیهای جاری،دارائیهای  ثابت ،دارائیهای نامشهود. دارائیهای جاری :به ان قسمت از دارائیها که قابل تبدیل شدن به وجه نقددریک سال مالی ویا وجه نقد هستند را دارائیهای جاری گفته می شود. دارائیهای ثابت:این دارائیها که خود دارای سه شاخص می باشند : 1-برای استفاده درشرکت تهیه می شوند. 2-همگی استهلاک پذیر هستند به جز زمین . 3-نسبت به دارائی جاری قدرت نقد شوندگی  ان ها کمتر می باشد. دارائیهای نامشهود: به دارائی هایی که نا مملوس هستند ودیده نمی شوند را دارائیهای نامشهود می گویند. ب)گروه هزینه ها :دراصل می توان گفت که هزینه های یک شرکت بسیار متعدد وگوناگون می باشدولی در حسابداری  معمولا 5گروه هزینه استانداردبرای طبقه بندی وجود دارد. ج)گروه بدهی های جاری وبلندمدت :اگر بدهی بیشتر از یکسال زمان ببردبدهی بلند مدت می گویند ولی اگر بدهی هایی که ظرف یک سال مالی تسویه شوند را بدهی جاری می گوییم. د)گروه درامد:به تمام دریافتی هایی یک شرکت درامد می گویند ولی اگر درراستای فعالیت خود شرکت باشددرامد عملیاتی واگر چیزی غیرازان باشد را درامد غیرعملیاتی می گویند. ه)گروه حقوق صاحبان سرمایه :وقتی که سرفصلها مربوط به صاحبان سهام باشد یعنی به فراورده های ایشان وزیان وسود انباشته گفته می شود. بخش سوم سرفصل حسابداری به حساب هایی گفته می شودکه درگروه حساب های فوق الذکر قرارمی گیرد. حالا دراین جا گروه حساب ها را به شما توضیح می دهیم : سرفصل های حسابداری حقوق صاحبان سهام:سودوزیان انباشته ،سرمایه،اندوخته قانونی. سرفصل های حسابداری دارائیهای ثابت:اموال واثاثیه،زمین،وسائط نقلیه،ساختمان،ماشین الات.سرفصل های حسابداری دارائیهای جاری:بانک ها ،اسناددریافتی،صندوق،تنخواه گردان،پیش پرداخت ها،موجودی کالاو حساب های دریافتنی. سرفصل های حسابداری در گروه درامد ها:درامد خدمات،فروش کالا. سرفصل های حسابداری دارائی های نامشهود:حق الامتیاز ها،نرم افزارها،برندها،سرقفلی،حق الاکتشاف،حق الاختراع. سرفصل های حسابداری بدهی های جاری وبلندمدت:وام ها وتسهیلات،اسنادپرداختنی،حساب های پرداختنی،جاری شرکا، ذخایر،پیش دریافت ها.
سرفصل های حسابداری گروه هزینه ها:هزینه مالی،هزینه حقوق ودستمزد،هزینه اداری وتشکیلاتی،هزینه توزیع وفروش، هزینه تولید. بخش چهارم  حساب بانک:شعبه های بانکی که شرکت دران ها حساب دارد ونام صاحب حساب هم اسم شرکت می باشد. حساب های دریافتنی:به طلبی که شرکت از اشخاص دیگرویا شرکت های دیگرراداردگفته می شود. حساب صندوق:به مقداروجوه نقدی که موجود درصندوق شرکت است را حساب صندوق می گویند. موجودی کالا:وقتی که مقداریا تعدادی کالا را به قصدفروش درانبارنگهداری می کنندرا موجودی کالا می گویند. اسنادپرداختنی: چک هایی که از طرف شرکت ها پرداخت می شود. تنخواه گردان:ازطرف شرکت  فردی را برای انجام هزینه های شرکت انتخاب می کنند.
اسناددریافتی: به چک هایی که از اشخاص ویا شرکت ها دریافت می شودرا اسناددریافتی می گویند که قبلا سفته وبرات هم جز این اسناد بودولی امروزه سفته فقط بابت ضمانت است وبرات هم فقط بین بانکها پذیرفته می شود. حساب های پرداختنی:به حساب هایی که دراینده ویا بدهی های شرکت به دیگران را حساب های پرداختنی می گویند.پیش پرداختی :وقتی مبلغی را امروز پرداخت می کنیدتا دراینده خدمات ویا کالایی راازان دریافت نماییدمثل بیمه که شرکت ابتدا پرداخت می کندتادراینده بتواند از خدمات ان استفاده نماید. پیش دریافت ها :مبلغی را که امروز دریافت کرده تادراینده بتوانیم خدمات یا کالا را ارائه کنیم. وام ها وتسهیلات :شرکت از بانک ها ویا موسسات مالی واعتباری ممکن است وام هایی را دریافت کند که وام وتسهیلات می گوییم.ذخائر:وقتی که میزان بدهی را نمی توانیم پیش بینی کنیم مثل مالیات شرکت وقتی که حتمی نیست ولی ما ابراز می کنیم پس درواقع می توان گفت پیش بینی ما ازمیزان بدهی است که به صورت ذخیره مالیات ثبت می شود .جاری شرکا:دراین جا جاری به معنای حساب بانکی نیست وجاری یعنی برای واریز شرکا وبابت برداشت ازاین حساب استفاده می کنند. بخش پنجم .فروش:این حساب مربوط به شرکت هایی است که کالا را به فروش برسانند پس فقط برای فروش کالا استفاده می شود..هزینه اداری وتشکیلاتی:به تمام هزینه هایی که مثل هزینه برق درواحد اداری انجام می شود. سرمایه :به تمام اورده های غیرنقدی ونقدی صاحبان شرکت را سرمایه می گوییم. هزینه های مالی :به هزینه هایی که مثل کارمزد بانکی برای خدمات مالی پرداخت می شود. اندوخته ها:شرکت یه مقداراز سود را به عنوان اندوخته طرح وتوسعه واندوخته قانونی واندوخته احتیاطی را کنار  می گذارد.
درامد:به مبلغی که شرکت بدست می اورد را درامد می گوییم که اگر درراستای فعالیت شرکت باشدرادرامد عملیاتی و اگر غیرازان باشدرا درامد غیرعملیاتی می گوییم .سودوزیان :به میزان سودشرکت طی عملیات مالی که هم به صورت جاری وهم انباشته می باشدکه سودوزیان جاری به منظورسودوزیان سال جاریاست وسودوزیان انباشته  به میزان سودسالهای قبل گفته می شود.هزینه حقوق ودستمزد:به میزان حقوق ودستمزدی که به پرسنل پرداخت می شود را می گوییم.هزینه تولید:به هزینه های گفته می شودکه موادرا مستقیم به کالا تبدیل می کند وهزینه های غیرموادمستقیم وحقوق کارگررا شامل می شود.هزینه توزیع وفروش:به هزینه هایی مثل تبلیغات وبازاریابی که شرکت برای فروش کالا را استفاده می کندرا هزینه توزیع وفروش می گویند.بخش ششم درحسابداری ماهیت حساب یعنی ذات هر حساب به طوری که درحسابداری تمام اتفاقات مالی فقط در2واژه بدهکاروبستانکار بیان می شود وتمام اتفاقات ورویدادها را باهمین دوواژه توضیح می دهندومنفی بودن را با بستانکارومثبت بودن را با بدهکارنمایش میدهند.چون درحسابداری تمام دارائیها ماهیت وذات ان ها مثبت است پس درحسابداری به ان ماهیت بدهکار هم گفته می شوددرامد وفروش هم پس دارای ماهیت بستانکار می باشندوخریدوهزینه ها دارای ماهیت بدهکارمی باشند.چون وقتی دارائی ها بالای صفر باشدوچون نمی تواند منفی باشد پس دراصل می توان گفت که دارائی ها دارای ماهیت بدهکار می باشند مثل حساب صندوق که نمی تواند صفر وزیرصفر باشد.پس تمام دارائی ها هم به همین شکل است وشروع حساب دارائی ها با بدهکارشدن ان ها می باشد وچون بدهی ها دارای ماهیت بستانکار می باشند وطوری که شرکت درحالت بدهی باشد درحالت منفی است پس شروع حساب بدهی های ان ها با بستانکارشدن ان ها هم می باشد.

 


دیدگاه خودتان را بنویسید

نظر شما پس از تایید کارشناسان نمایش داده میشود